حوزه های آموزشی ما

Training

طراحی ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری

طراحی و قرارداد

Contracting & Designing

نصب و راه اندازی

Erection & commissioning

بهره برداری و تعمیرات

Operation & Maintenance

حضور در دوره های آموزشی

اطلاع از شرایط دوره ها